Logo-npj
Original
Georgi Abraham*, Madhusudan Vijayan, Rajeevalochana Parthasarathy, Milly Mathew, Saravanan Sundararaj, Priyanka Koshy, Sam Nishanth, Kalpana Sakthivel
J Nephropharmacol. 2018;7(1):32-35. doi: 10.15171/npj.2018.07
PDF
XML
Cited By:

Original
Vinitha Varghese ORCiD, Madhusudan Vijayan, Georgi Abraham* ORCiD, Sam Nishanth, Milly Mathew, Rajeevalochana Parthasarathy, Nevin Mancha
J Nephropharmacol. 2019;8(1):e1. doi: 10.15171/npj.2019.01
PDF
XML
Cited By:

Original
Madhusudan Vijayan, Sanjay Moses, Sam Nishanth, Rajeevalochana Parthasarathy, Deepu George, Milly Mathew, Georgi Abraham*, Ashok Kumar Das, Viswanathan Mohan
J Nephropharmacol. 2019;8(1):e5. doi: 10.15171/npj.2019.05
PDF
XML
Cited By: